Regulamin serwisu www.szkolimysie.pl

Definicje pojęć używanych w regulaminie

Spółka - TaxNet Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Młyńska 13A, wpisana do rejestru KRS .pod numerem 0000197413, w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł, REGON: 277463136, NIP: 646-25-04-471;

Serwis - serwis internetowy www.szkolimysie.pl;

Partner - firma szkoleniowa, która zgłosiła swój akces do serwisu, i która udostępniła dokumenty umożliwiające jej weryfikację i otrzymała potwierdzenie od Spółki o pomyślnym wyniku weryfikacji;

Firma szkoleniowa - przedsiębiorca lub organizacja, prowadząca zarejestrowaną działalność w obszarze edukacji;

Mechanizmy - narzędzia, oprogramowanie, inne dostępne funkcjonalności umożliwiające Partnerom umieszczanie informacji o swoich szkoleniach, definiowanie dokumentów i formularzy zgłoszeniowych, sporządzanie dokumentacji niezbędnej dla rozliczeń szkoleń itp.;

Okres testowy - okres jednego miesiąca od dnia uruchomienia dostępu do mechanizmów, w trakcie których Partner korzysta z pełnych możliwości serwisu bez ponoszenia żadnych opłat;

Dane logujące - zestaw danych, identyfikujących Partnera służący do uzyskania dostępu do mechanizmów;

Konto Partnera - mechanizm, umożliwiający zarządzanie zawartością serwisu w części dotyczącej szkoleń Partnera, dostępne po podaniu danych logujących;

Wsparcie techniczne - pomoc udzielana Partnerowi, dotycząca zasad działania serwisu, umieszczania ofert szkoleniowych, sporządzania dokumentów, zarządzania kontem Partnera;

Faktura proforma - dokument, przekazywany Partnerowi w postaci elektronicznej, obrazujący wartość umówionych z Partnerem płatności na rzecz Spółki;

Faktura VAT - dokument przekazywany Partnerowi pocztą stanowiący potwierdzenie wykonania usługi oraz opłacenia należności;

Moderator - pracownik serwisu, który zatwierdza informacje umieszczone za pomocą mechanizmów i zatwierdza te informacje do wyświetlania w serwisie;

Cena szkolenia - cena, która stanowi wartość, będącą sumą opłat uczestnika szkolenia;

Punkty – umowny przelicznik, za pomocą którego ustala się ilość szkoleń, do umieszczenia których upoważniony jest Partner; 1 punkt odpowiada należności w wysokości 1 zł brutto;

Adres poczty elektronicznej Partnera - adres e-mail, który Partner przekazuje moderatorowi, służący do komunikacji pomiędzy Spółką a Partnerem.

Strona informacyjna szkolenia - strona, na której ukazują się wprowadzone przez Partnera informacje, dotyczące szkolenia, oraz treści reklamowe wprowadzone przez Partnera w przewidzianym dla tego celu obszarze.

Postanowienia ogólne

1. Spółka oświadcza, iż jest właścicielem majątkowych i niemajątkowych praw do serwisu. 2. Celem serwisu jest promocja szkoleń, których cena jest w sposób oczywisty korzystna dla Uczestników, w szczególności szkoleń dofinansowanych, lub szkoleń, których cena odbiega w dół od podobnych szkoleń organizowanych przez inne firmy.
3. Spółka udostępnia serwis Partnerom, do nieodpłatnego korzystania w okresie testowym, udostępniając jednocześnie wszystkie mechanizmy serwisu oraz wsparcie techniczne.
4. W celu uzyskania statusu Partnera firma szkoleniowa zobowiązana jest do przekazania Spółce dokumentów potwierdzających fakt, że prowadzi zarejestrowaną w odpowiedniej ewidencji (rejestrze) działalność gospodarczą, oraz, że w zakresie tej działalności mieści się działalność edukacyjna (szkoleniowa). Firma szkoleniowa przekaże również dokumenty potwierdzające nadanie firmie numeru NIP.
5. Spółka przeprowadzi weryfikację nadesłanych dokumentów i nada firmie szkoleniowej status Partnera, przekazując jednocześnie dane logujące umożliwiające korzystanie z konta Partnera, lub odmówi nadania statusu Partnera, informując o tym firmę szkoleniową.
6. Spółka może odmówić nadania statusu Partnera firmie szkoleniowej bez podania przyczyn.
7. Po okresie testowym Partner może przystąpić do korzystania z serwisu po podpisaniu przez osobę (osoby) reprezentującej Partnera umowy, regulującej zasady współpracy określone w niniejszym regulaminie.
8. Każda firma szkoleniowa może tylko raz korzystać z serwisu i jego mechanizmów w okresie testowym.

Korzystanie z serwisu

9. Serwis udostępnia mechanizmy, których celem jest usprawnienie obsługi sprzedaży, dokumentowania i rozliczania szkoleń, oraz promocja organizowanych przez Partnerów szkoleń. W szczególności serwis udostępnia mechanizmy służące do dodawania opisów szkoleń, definiowania formularzy zgłoszeniowych i innych dokumentów zgłoszeniowych, prowadzenia ewidencji uczestników szkoleń, dodawania treści reklamowych i promocyjnych, prowadzenia statystyk zgłoszeń uczestników, przekazywania zgłoszeń uczestników do dalszej obsługi sprzedażowej przez Partnerów.
10. Partner zobowiązany jest do wykorzystywania mechanizmów zgodnie z ich przeznaczeniem.
11. Partner zobowiązany jest do zapewnienia aktualności treści dotyczących sprzedawanych szkoleń, w szczególności do oznaczania informacji nieaktualnych, w sposób powodujący zaprzestanie wyświetlania tych informacji w serwisie, oznaczania szkoleń, na które zgłoszenia nie są już przyjmowane, informowania uczestników szkoleń o wszystkich warunkach uczestnictwa w szkoleniu, w tym o dodatkowych opłatach.
12. Partner zobowiązany jest do przekazywania moderatorowi wszelkich informacji, które mają wpływ na aktualność danych umieszczonych przez Partnera w serwisie, których nie może wprowadzić samodzielnie do serwisu.
13. Partner upoważniony jest do korzystania z pomocy technicznej, w szczególności do dostępu do materiałów informacyjnych i instruktażowych dotyczących korzystania z serwisu, korzystania z konsultacji telefonicznych i telekonferencyjnych, udziału w telekonferencjach szkoleniowych dotyczących korzystania z serwisu.

Płatności

14. Opłaty pobierane od Partnera przez Spółkę uzależnione są od ilości szkoleń oraz terminów i lokalizacji tych szkoleń.
15. Opłata za umieszczenie szkolenia wynosi:
a) 39 zł brutto za jedno szkolenie w jednej lokalizacji i jednym terminie, przy cenie szkolenia do 200 zł brutto,
b) 79 zł brutto za jedno szkolenie w jednej lokalizacji i jednym terminie, przy cenie szkolenia od 200,01 zł brutto do 500 zł brutto,
c) 99 zł brutto za jedno szkolenie w jednej lokalizacji i jednym terminie, przy cenie szkolenia od 500,01 zł brutto do 1000 zł brutto,
d) 139 zł brutto za jedno szkolenie w jednej lokalizacji i jednym terminie, przy cenie szkolenia od 1000,01 zł brutto do 2000 zł brutto,
e) 199 zł brutto za jedno szkolenie w jednej lokalizacji i jednym terminie, przy cenie szkolenia od 2000,01 zł brutto.
16. Partner przedpłaca należność za publikację szkolenia, opłacając fakturę proforma, opiewającą na kwotę uzgodnioną ze Spółką. Po opłaceniu faktury proforma zostanie wystawiona faktura VAT.
17. Spółka po wpłynięciu należności udostępnia Partnerowi odpowiednią liczbę punktów, odpowiadającą wartości zapłaconej faktury. Partner może publikować nowe szkolenia do momentu, w którym liczba posiadanych punktów pozwala na publikację szkolenia. Jeden punkt odpowiada wartości 1 zł.
18. W zależności od wartości opłaconej faktury Partner uzyskuje rabat – polegający na przyznaniu większej ilości punktów, niż wynika z przeliczenia 1 zł – 1 pkt:
a) wartość faktury brutto do 200 zł - 1 zł = 1,00 pkt
b) wartość faktury brutto od 200,01 zł do 500 zł – 1 zł = 1,02 pkt
c) wartość faktury brutto od 500,01 zł do 1000 zł 1 zł = 1,04 pkt
d) wartość faktury brutto od 1000,01 zł do 2000 zł 1 zł = 1,07 pkt
e) Wartość faktury brutto od 2000,01 zł – 1 zł = 1,1 pkt.

Rezygnacja ze świadczenia usług, odstąpienie od umowy, blokada usług

19. Partner może odstąpić od umowy z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia, poprzez wysłanie oświadczenia w formie pisemnej, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Partnera, na adres Spółki. W przypadku odstąpienia od umowy przez Partnera kwoty wpłacone a nie wykorzystane do dnia odstąpienia od umowy nie są zwracane.
20. Spółka może odstąpić od umowy z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia, poprzez wysłanie oświadczenia w formie pisemnej, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Spółki, na adres Partnera; Spółka odstępując od umowy nie rezygnuje z opłat za usługi, naliczonych w sposób określony w umowie. Spółka zwraca Partnerowi kwoty wynikające z przeliczenia posiadanych przez Partnera punktów na kwotę w złotych w relacji, w jakiej Partner opłacał punkty. Podstawą zwrotu jest podpisana przez Partnera i odesłana do Spółki faktura korygująca VAT.
21. Spółka może zablokować konto Partnera, oraz wyświetlanie informacji o szkoleniach sprzedawanych przez Partnera w przypadku naruszenia przez niego warunków umowy, w szczególności postanowień dotyczących aktualizacji informacji oraz płatności, do czasu usunięcia nieprawidłowości.
22. Spółka może zablokować konto Partnera oraz wyświetlanie informacji o szkoleniach sprzedawanych przez Partnera w przypadku powzięcia informacji o złej jakości szkoleń, sprzedawanych przez Partnera z użyciem serwisu, lub innych działań skutkujących pokrzywdzeniem uczestników szkoleń. W przypadku uzyskania takich informacji Spółka zwróci się do Partnera z prośbą o wyjaśnienia.
23. Spółka może odstąpić od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Partnera warunków umowy, w szczególności postanowień dotyczących aktualizacji informacji oraz płatności, a także w przypadku potwierdzenia złej jakości szkoleń lub innych działań skutkujących pokrzywdzeniem uczestników szkoleń. Przed odstąpieniem od umowy Spółka wystosuje w formie pisemnej żądanie usunięcia nieprawdłowości, wyznaczając dodatkowy termin 14 dni na usunięcie nieprawidłowości. W przypadku odstąpienia od umowy Spółka zwraca Partnerowi kwoty wynikające z przeliczenia posiadanych przez Partnera punktów na kwotę w złotych w relacji, w jakiej Partner opłacał punkty, po potrąceniu kosztów obsługi w wysokości 122 zł brutto. Podstawą zwrotu jest podpisana przez Partnera i odesłana do Spółki faktura korygująca VAT.

Reklama w serwisie

24. Każdy Partner może bez żadnych dodatkowych opłat wykorzystywać przestrzeń reklamową w obrębie informacji o swoich szkoleniach, poprzez umieszczanie reklam tekstowych w obszarze przeznaczonym dla tych reklam, o objętości do 6500 znaków na stronie informacyjnej szkolenia.
25. Każdy Partner może wykupić reklamę dodatkową w następujących formach:
a) reklama graficzna na stronie głównej o rozmiarze 290 x 168 w formacie JPG, gif, png, flash o maksymalnej wadze 25 KB;
b) reklama tekstowa na stronie głównej - blok tekstu dwa wiersze, o łącznej ilości 80 znaków ze spacjami, maksymalnie trzy bloki - bloki te można łączyć.

Reklama sprzedawana jest do emisji w określonych terminach lub w określonej ilości wyświetleń.

26. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży powierzchni reklamowych w przypadku braku miejsca w terminie wskazanym przez Partnera.
27. Cena reklamy zostanie uzgodniona z Partnerem przez moderatora.

Kalkulator FK
pomocnik Finansowo Księgowy

Kalkulator umożliwia wykonywanie różnych zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Z Kalkulatora FK korzysta już ponad 15 000 firm.
Czytaj więcej >>

Klasyfikacje Statystyczne
jedna płyta CD - dziewięć klasyfikacji!

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT), Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB), Słownik Zamówień (CPV), NACE.
Czytaj więcej >>

Fiskalia
interpretacje prawa podatkowego

Program przeznaczony jest dla wszystkich, którzy w swojej pracy lub praktyce przedsiębiorcy powinni mieć dostęp do pełnej informacji w zakresie interpretacji zagadnień podatkowych, dokonywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędników Izb i Urzędów Skarbowych.
Czytaj więcej >>

Kalkulator DT-1
podatek od środków transportowych

Program, umożliwiający prawidłowe wypełnienie deklaracji na podatek od środków transportowych (deklaracja DT-1 i DT-1/A), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Czytaj więcej >>

Formularze VZM-1
zwrot VAT za materiały budowlane

Program umożliwia wypełnienie i wydrukowanie formularza VZM-1 wraz z załącznikami (VZM-1/A, VZM-1/B), w celu uzyskania zwrotu z tytułu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
Czytaj więcej >>